The Sephardic Community of Fair Lawn, New Jersey

סגולות לחג החנוכה

סגולות לחג החנוכה

 סגולות לחג החנוכה 1

 את  האור הגנוז קיבלנו מהקב”ה בשמונת ימי החנוכה…

כל יום לאחר הדלקת נרות חנוכה סגולה עצומה לנשים, לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים: לא לעשות מלאכה, להסתכל על הנרות ולהתפלל, לשאוב מהנרות את האור הגנוז. בימי בראשית היה אור גנוז שהאדם הראשון השתמש בו לראות מקצה עולם עד הקצה השני. אחרי חטא האדם הראשון, הקב”ה גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה. ואפשר להבין מדוע צדיקים כמו הבעל שם טוב, אור החיים הקדוש, באבא מאיר אבוחצירא ועוד, יכלו לראות מקצה העולם ועד הקצה השני. אנחנו מקבלים מתנה את האור הגנוז בכל שמונת ימי החנוכה, לעתיד לבוא כשיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, ה` יתברך יחזיר לנו לתמיד את האור הגנוז.

 *מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ובפתיליות*

לומר מזמורי תהילים לפי הסדר ליד הנרות:

מזמור צ`: הפסוק האחרון שבמזמור “ויהי נועם…”

מזמור צא`: כל המזמור שבע פעמים בקול ופעם אחת בשקט.

מזמור ל`: לקרוא פעם אחת את כל המזמור.

מזמור לג`: לקרוא פעם אחת את כל המזמור.

מזמור סז`: לקרוא פעם אחת את כל המזמור, להשתדל לקרוא המזמור בצורת המנורה (מופיע בכל סידור).

מזמור יט`: לקרוא פעם אחת את כל המזמור.

מזמור ק`: לקרוא פעם אחת את כל המזמור.

מזמור קלג`: לקרוא פעם אחת את כל המזמור.

בסוף כל המזמורים לומר: “אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא, נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם, ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך, שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.”

במשך התפילות להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוז, אחרי התפילות זאת שעת רצון גדולה  ועצומה מאד. להתפלל לרפואה, זיווג, פרנסה טובה ולכל הישועות.

נר ראשון, נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה: לא לעבוד בכלל!  נר ראשון, נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה: לא לעבוד בכלל!   נר שמיני של חנוכה: סגולה להתפלל לזרע של קיימא.

צריך לעשות תנאי בפרוש שאינה מקצה את השמן למצוות נרות חנוכה, אלא כשיעור המצווה (חצי שעה מזמן הדלקתם) ואז אפשר להשתמש בשמן לכל הדעות. את השמן שנשאר כל יום מהנרות שכבו, לשים בצנצנת ולשמור לסגולה לרפואה שלמה (ולמחלת השושנה  למרוח על מקום החולי). את הפתילות לשים בשקית ולשמור לפסח ולשרוף אותם עם החמץ.רצוי מאד בחג הסוכות הבא, לתלות שמן זית בסוכה, להשאיר אותו עד סוף החג שישאב את כל קדושת האושפיזין הקדושים, ובשמן זה סגולה עצומה.

 (מפי הרבנית דוקטור מיקלה תח”י)

(*מקורות: ספר קו בעל הישר, הבן איש חי, פנימיות התורה זוהר.)

1 Response » to “סגולות לחג החנוכה”

  1. אהרן says:

    אתר יפה
    יישר כוח